روابط عمومی - بخش فنی :   محمد بزرگزاده   09112579025

روابط عمومی - بخش حیات وحش :   حامد تیزرویان   09111549938