احترام به کوه نشینان جز اصلی ترین وظایف هر شخص می باشد
برنامه های فنی
برای شرکت در برنامه های فنی باید با معرفی اعضای فعال گروه و تایید مسئول فنی گروه باشد
برنامه های حفاظت از حیات وحش
با توجه به حساسیت و نوع برنامه های حفاظت از حیات وحش شرکت در برنامه ها برای عموم امکان پذیر نمی باشد، مگر اینکه مورد تایید سرپرست و یا از طرف محیط بانان مناطق امن دودانگه و چهاردانگه به گروه معرفی شوند
با توجه به دوستانه بودن فعالیت اعضای گروه و نوع برنامه ها ، توجه و مراقبت از سلامتی و خسارات و صدمات احتمالی هر عضو دربرنامه ها به عهده خود شخص بوده و گروه هیچ مسئولیتی در قبال این موارد ندارد
حضور در برنامهحداقل دو برنامه در هر فصل 
مخارج گروه: ماهیانه سال جاری 10000 تومان می باشد
برای شرکت در برنامه ها جز مخارج ایاب ذهاب هر برنامه، هزینه دیگری ندارد و جمع ماهیانه برای مخارجی چون آماده سازی مقدمات برنامه های اکتشافی همانند کارگاه ها و... و خرید هدایا برای جبران زحمات راهنمایان محلی و برنامه های حفاظت از حیات وحش می شود.