توصیف مختصری از منطقه:

بدلیل اینکه دره جنسی رو یا سیاه رو در منطقه