نمای جنوبی از دیواره و قله شاهدژ به ارتفاع 2802 متر

قله شاهدژ