گروه چکاد در سال 94 موفق به اجرای 20 برنامه حفاظت از حیات وحش شده است
به دلیل مسائل امنیتی
معرفی نام دقیق ارتفاعاتی که گروه در آن نقاط فعالیت دارد امکان پذیر نمی باشد.

2و3و4 فروردین 94 - ارتفاعات منطقه حفاظت شده کیاسر
(کمیل قاسم پور ، حامد تیزریان ، محمد بزرگزاده ، آروین عظیما ، حمید صادقی)

12 و 13 فروردین 94 - ارتفاعات منطقه حفاظت شده کیاسر
(کمیل قاسم پور به همراه محیط بانان)

14 فروردین 94 - ارتفاعات پارک ملی کیاسر
(کمیل قاسم پور ، کاوه اتنی)

26 فروردین 94 - ارتفاعات منطقه حفاظت شده کیاسر
(حامد تیزرویان ، کاوه اتنی ، علیرضا یاسمی ، تورج تورانی)

4 اردیبهشت 94 - ارتفاعات منطقه حفاظت شده کیاسر
(کمیل قاسم پور ، جابر سبک روح ، حامد تیزرویان ، جواد رستمی)

12 اردیبهشت 94 - ارتفاعات پارک ملی کیاسر
(کمیل قاسم پور ، کاوه اتنی ، محمد بزرگزاده)

25و26 اردیبهشت 94 - ارتفاعات منطقه حفاظت شده کیاسر
(کمیل قاسم پور ، حامد تیزرویان ، محمدعلی اله قلی)

14و15 خرداد 94 - ارتفاعات منطقه حفاظت شده کیاسر 
(کمیل قاسم پور ، حجت آهنگری ، کاوه اتنی)

25و26 تیر 94 - ارتفاعات منطقه حفاظت شده کیاسر
(کمیل قاسم پور ، حجت آهنگری ، جابر سبک روح ، کاوه آتنی ، حامد تیزریان ، محمد بزرگزاده)

9 و 10 مرداد 94 - ارتفاعات منطقه حفاظت شده کیاسر
(کمیل قاسم پور ، کاوه آتنی ، محمد بزرگزاده)

13 شهریور 94 - ارتفاعات منطقه حفاظت شده کیاسر
(کمیل قاسم پور ، حجت آهنگری ، کاوه آتنی ، جواد رستمی)

26 شهریور الی 3 مهر 94 - ارتفاعات منطقه حفاظت شده کیاسر
(کمیل قاسم پور ، حجت آهنگری ، جابر سبک روح ، حامد تیزرویان ، کاوه آتنی ، محمد بزرگزاده ، عباس علی پور ، جواد رستمی)

12 مهر 94 - ارتفاعات منطقه حفاظت شده کیاسر
(محمدرضا قاسم پور ، کمیل قاسم پور ، شمس الدین قاسم پور)

13و14 مهر 94 - ارتفاعات منطقه حفاظت شده کیاسر
(حامد تیزرویان ، محمد بزرگزاده ، محمدعلی الله قلی)

23و24 مهر 94 - ارتفاعات منطقه حفاظت شده کیاسر
(کاوه اتنی و تعدادی از اهالی روستای بالاده)

15 آبان 94 - ارتفاعات منطقه حفاظت شده کیاسر
(کمیل قاسم پور ، جابر سبک روح ، حامد تیزرویان)

3و4 دی 94 - ارتفاعات منطقه نمارستاق هراز
(عباس علیپور ، حامد تیزرویان)

25 دی 94 - ارتفاعات منطقه حفاظت شده کیاسر
(حجت آهنگری ، کاوه آتنی ، حامد تیزرویان ، محمد بزرگزاده)

9 بهمن 94 - ارتفاعات منطقه حفاظت شده کیاسر
(عباس علی پور ، جابر سبک روح ، کاوه آتنی ، حامد تیزرویان)

22 بهمن 94 - ارتفاعات منطقه حفاظت شده کیاسر
(کمیل قاسم پور ، کاوه آتنی ، حامد تیزرویان)