به راستی که کوهستان هماره جسم و اندیشه را صیقل می دهد و جسم را مقاوم می کند در برابر سختی ها و اندیشه را ورزیده در تصمیم گیری
» گروه چکاد ساری: 
- چکاد به معنای قله صخره ای می باشد
- گروه چکاد ، گروه دوستانه می باشد
- شروع فعالیت تخصصی گروه سال 84
- تاریخ راه اندازی سایت سال 85 
- بیشت