» تلفن تماس: 

سرپرست برنامه ها:  کمیل قاسم پور  09112589123

روابط عمومی - بخش فنی:  محمد بزرگزاده   09112579025

روابط عمومی - بخش حیات وحش:  حامد تیزرویان   09111549938